Varje anställd får via Internet besvara ett frågeformulär och på sätt göra sin egen personliga miljöinventering på jobbet. De ifyllda frågeformulären processas mot en omfattande databas med hjälp av en sk livscykel-inventeringsmetodik. Denna metodik tar hänsyn till miljöbelastningen ur ett "från vaggan till graven" perspektiv och ger således en helhetsbild av en produkts eller tjänsts påverkan på miljön. I detta arbete samarbetar b&g med ett amerikanskt företag, Scientific Certification System (SCS), som är världsledande inom området och har mångårig erfarenhet av denna typ av metodik i samband med miljömärkning av produkter (Typ III märkning eller miljövarudeklarationer).

Resultatet av denna personliga miljöinventering är att varje anställd får en profil där resursuttag och miljöbelastning visas på ett pedagogiskt enkelt sätt, samtidigt får varje anställd en tablå över de fem viktigaste områden och deras påverkan på miljöprofilen.

Den personliga miljöprofilen på arbetsplatsen visar hur mycket naturresurser som förbrukas under ett år och hur mycket miljöfarliga utsläpp och avfall som produceras av den enskildes aktiviter på jobbet. De områden som behandlas är: affärsresor, resor till och från arbetet, kontorsutrustning, kontorsmaterial och kontorsutrymme.

Genom att profilerna mäter resursanvändning och sätter fingret på de stora och viktiga miljöproblemen i en organisation är det fullt möjligt att koppla den ekonomiska vinsten till profilerna. Till exempel minskade energikostnader, bränslekostnader och kostnader för tjänsteresor

Personliga miljöprofilen kan användas självständigt eller direkt integrerad i en miljöutbildning för företaget. Enkäten kan göras företagsanpassad, och förutom en livcykel baserad personlig miljöprofil till varje anställd kan företaget även få ut nyckeltal och statistik som mäter personalens andel av företagets miljöbelastning. Nyckeltal som går att använda vid uppföljning och redovisning t.ex. i företagets egen årliga miljöredovisning.

Den personliga miljöprofilen är ett verktyg för att:

  1. mäta miljöbelastningen hos tjänsteproducerande företag, kommuner och statliga myndigheter.

  2. fungera som ett personligt och pedagogiskt verktyg för anställda, avdelningars och kontors gemensamma miljöarbete och miljöstrategiska beslut.

  3. fungera som stöd för ett miljöledningssystem genom att nyckeltal och värdfull miljöstatistik genereras, kan mäta ständiga förbättringar i en organisation.
Bland våra kunder som prövat personliga miljöprofilen på arbetsplatsen kan nämnas:

NCC, NCC Fastigheter, Diligentia, Vattenfall, Nordbanken, Vägverket, Stockholm Vatten, Hammarby Sjöstad, NUTEK, och Naturvårdsverket

(Mer information finns på den personliga miljöprofilens hemsida)