b&g ab bedriver miljöutbildning och miljörådgivning för i första hand industri och näringsliv, men utför även uppdrag åt kommuner och myndigheter. Vår affärsidé är att erbjuda verksamhetsanpassad utbildning och rådgivning, integrerad och baserad på kundens egen verksamhet.

b&g ab drivs av Nils Brandt och Fredrik Gröndahl, Vilka även arbetar som lärare/forskare i ekologi och miljövård på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), där de undervisar i grund- och fortsättningskurser. Nils Brandt är kemi/biolog och Fredrik Gröndahl är disputerad i marinbiologi.

b&g ab utgörs även av Mia Bisther.

Vad kan b&g?

***

Inledande analyser och inventering
För att synliggöra företagets behov, av så väl miljöutbildning som miljömanagement, erbjuder vi oss att genomföra en inledande analys och inventering av miljöarbetet.
upp upp

Miljöutbildning
I en hållbar affärsutveckling har kunskap och utbildning en strategisk betydelse. Vår utbildningsstrategi går ut på att engagera den enskilde medarbetaren och alla anställda att känna sig delaktiga i en större process som leder till miljöförbättringar på arbetsplatsen och för hela företaget. Vi kan erbjuda miljöutbildning i form av föreläsningar, seminarier eller kurs-verksamhet. Utgångspunkten för våra utbildningar är ett företagsanpassat informations- och studiematerial som b&g utvecklar tillsammans med Er.
upp upp

Läromedelsproduktion
Nils Brandt och Fredrik Gröndahl har de senaste åren producerat utbildningsmaterial skrivet för såväl gymnasieskolan som högskolan och privata företag. I sin roll som lärare och forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) har de skrivit en lärobok, "Miljöeffekter", om dagens viktigaste miljöhot, dess egenskaper, samt orsaker och verkan på jordens ekosystem. Boken är utgiven av institutionen för Industriellt Miljöskydd vid KTH.

I boken "Som man sår…", skriven för gymnasieskolan och utgiven av Natur och Kultur 1996, ges bakgrunden till dagens miljöfrågor. Förutom inom gymnasieskolan är denna bok även användbar som ett grundmaterial inom företag och kommuner. Just nu pågår arbetet med att skriva en ny bok, vilken väntas ges ut under våren 2002.

"Nybyggarna" är ett studie- och informationsmaterial som b&g gjort för och i samarbete med NCC-koncernen och dess olika affärsområden. Boken trycktes i 13 000 exemplar i samband med miljöutbildningar som utfördes under 1996-98 av samtliga anställda vid NCC.
upp upp

IT-verktyg i miljöarbetet
Webbaserad utbildning är ett långsiktigt alternativ till ständigt återkommande utbildningar i samband med ökad personalomsättning och stora verksamhetsförändringar. b&g kan erbjuda allt från korta introduktionsutbildningar till längre specialutbildningar som kräver omfattande lärarstöd.

Ett exempel på en kort kurs är den webbaserade introduktionen i miljökunskap för Ericsson koncernen world wide som b&g producerat tillsammans med produktionsbolaget TicTac ab under våren 2000. Webbapplikationen vänder sig till Ericssons samtliga anställda i samband med införandet av miljöledningssystem.

Fördelar med Internetbaserad utbildning:
Ekonomiska fördelar:
Kostnadseffektivt
Effektivt utnyttjande av befintlig teknik
Utbilda fler till lägre kostnad
Minskande res- och uppehållskostnader

Kvalitativa fördelar:
Snabbare utbildning
Tillgång till utbildning när du behöver den
Tillräckligt med utbildning - välj del efter behov
Alltid aktuell och utbyggbar
Resultatuppföljning på individnivå
upp upp

Miljöbelastningsprofiler
Ett miljöledningsarbete förutsätter att miljöpåverkan kan kvantifieras. Med hjälp av den webbaserade miljöbelastningsprofilen utvecklad av b&g kan nyckeltal och värdefull miljöstatistik genereras. Varje anställd får via Internet besvara ett frågeformulär och på så sätt göra sin egen personliga miljöinventering på jobbet. De ifyllda frågeformulären processas mot en omfattande databas med hjälp av en så kallad livscykel-inventeringsmetodik. Denna metodik tar hänsyn till miljöbelastningen ur ett "från vaggan till graven"-perspektiv och ger således en helhetsbild av en produkts eller tjänsts påverkan på miljön. Den personliga miljöprofilen på arbetsplatsen visar hur mycket naturresurser som förbrukas under ett år och hur mycket miljöfarliga utsläpp och avfall som produceras av den enskildes aktiviter på jobbet.
upp upp

Miljöstrategiska studier
Med gedigen kunskap om ekologi och miljövård samt ett omfattande nätverk inom universitet och högskolan utför b&g strategiska utredningar och analyser för myndigheter och annan offentlig verksamhet samt för branschorganisationer och näringslivet. Syftet med studierna är ofta att ta fram analyser och beslutsunderlag utifrån vilka förutsättningar skapas till ett konstruktivt och medvetet agerande.
upp upp

Miljöindikatorer
Efterfrågan på relevant miljöinformation har ökat i takt med att samhällets intresse för miljöfrågor blivit allt större. Vi kan hjälpa Er i arbetet med att följa upp och kommunicera miljöarbetet till så väl externa som interna intressenter.
upp upp

Certifieringsstöd
Som rådgivare och diskussionspartners erbjuder vi stöd i arbetet mot en certifiering enligt ISO 14001.
upp upp

Internrevisioner
b&g har nära samarbete med konsult-företaget Q Control AB och kan genom dem erbjuda kvalificerad hjälp vid utbildning och utformning av internrevisioner.
(Se http://www.leax.se.)
upp upp

Miljödriven affärsutveckling
Idag kan miljöarbetet vara en viktig ekonomisk drivkraft för många företag. Med ett aktivt miljöarbete kan marknadsandelar vinnas och redan uppnådda försvaras. Vi lär Er miljödriven affärsutveckling där miljöfrågan används som kraftkälla för att öka företagets konkurrenskraft på marknaden.
upp upp

Produkters miljöpåverkan
b&g hjälper inköpare, tillverkare och produktutvecklare att miljö- och hälsoanpassa sin verksamhet. Långsiktigt hållbara lösningar förutsätter god kunskap om produkternas miljöpåverkan under hela livscykeln. Konkret innebär det att vi utifrån ett miljö- och hälsoperspektiv hjälper Er att kontrollera och anpassa ämnen, material, resursanvändning, återvinning, förpackning, transporter, etc. Målet är att miljöarbetet skall ställas i relation till de krav som finns idag samt de krav som inom en snar framtid kan förväntas ställas av kunder, myndigheter, m.fl.
upp upp

Internationellt konsultarbete
b&g har under flera år anlitats för diverse uppdrag i bland annat Polen, Estland, Ukraina, Finland, Nicaragua och USA.
upp upp